Етичен Кодекс

Cъобщение от Генералния Директор

Основополагаща стратегия за развитието на Самент Груп е базирана на активни и последователни действия за разширяване на нашето присъствие на международните пазари. Нашата цел за забележително експортно развитие се основава на разбирането, че именно като работим без географски ограничения, ние може да срещнем истински предизвикателства, които да подпомогнат нашето израстване. Вярваме, че това е пътят, по който може да усъвършенстваме продуктите и услугите, които предлагаме, да задоволяваме разнообразни нужди и потребности на нашите клиенти.

Това развитие ни изправя пред нови предизвикателства и отговорности, които всеки един от нас трябва да преодолее и изпълни. Резултатите и високите общи цели са неотменно свързани с индивидуалните качества и резултати, базирани на почтеност и взаимопомощ.

Етичният кодекс задава етичните принципи, които аз очаквам всеки един от нас да следва независимо от неговата позиция и отговорности. Тези принципи не са нови, много от тях са известни на някои от вас. Това са принципи и ценности, които са обобщени в Етичния кодекс в синтезиран вид така, че когато някой от вас има съмнение как да постъпи в определена ситуация да може по най- удобен начин да получи отговор на възникналите въпроси.

За да бъдем успешни и да постигаме целите си, освен от основните качества като професионализъм и ефективност , ние се нуждаем от невидимите нишки, които ни свързват и  обединяват- това са именно принципите и ценностите, около които се групираме- тези на Етичния кодекс.

Моля всеки един от вас внимателно да се запознае с този документ. Ако имате нещо, което не разбирате- не се колебайте да попитате. Изисквам всеки един от вас да спазва принципите и ценностите заложени в Етичния кодекс.

Основни принципи

Спазване на законите и разпоредбите

Като етична компания, наша лична отговорност е да познаваме и почитаме не само българските закони и разпоредби свързани с нашето естество на работа, но и тези на съответните държави, в които извършваме дейности от името на фирмата. Нарушаването на тези закони и разпоредби може да доведе до граждански или наказателни дела. Затова, действия и практики, които са в разрез със законите и разпоредбите на съответната държава и са считани за незаконни, са строго забранени.

Почтеност

В ежедневната си работа, всеки от нас е длъжен на следва нашия Етичен кодекс, чиято главна цел е да гарантира почтеност в действията и поведението на служителите ни. В случаите, в които дейността на компанията не е регулирана от закона, трябва да дейстаме почтено и етично. Лична отговорност на всеки служител е да прилага този принцип по всяко време. Цели, които могат да се постигнат единсвено по непочтени начини и такива, които компрометират етичните принципи на компанията, не трябва да бъдат преследвани.

Споделяне и взаимопомощ

Когато сме изправени пред ситуация, в която не знаем как е правилно и етично да постъпим, трябва да потърсим съвет и подкрепа от директния си началник или някого от управителите.

Ако подозирате, че действията на ваш колега или бизнес партньор са в разрез с етичните принципи на фирмата, трябва да споделите своите притеснения. Ние гледаме сериозно на опасенията на нашите служители и се отнасяме към тях с необходимото внимание, като гарантираме поверителност и дискретност.

Бизнес отношения

Нашите клиенти

Отношението ни към клиентите се характеризира с честност и почтеност и е основно изискване към всички служители на фирмата. Ние винаги спазваме условията по сключените договори и гарантираме висококачествени и безопасни продукти, като се придържаме към всички правила и стандарти на национално и интернационално ниво.

Нашите доставчици

Поради естеството на бизнеса ни, доставчиците играят изключително важна роля в осигуряването удовлетвореността на клиента. Затова, ние поддържаме етични взаимоотношения с всеки от нашите доставчици и гарантираме справедливо и еднакво отношение към тях.

Нашите конкуренти

Когато се борим с конкуренцията за спечелване на дадена поръчка, ние се отнасяме към нашите конкуренти с честността, почтеността и етичността, с които работим с нашите клиенти и доставчици. Наша колективна и индивидуална отговорност е да избягваме всякакви неетични практики и форми на корупция. Също така, всеки служител на фирмата е длъжен да спазва антитръстовите и антикорупционните закони на страната и страните, в които работим.

Други бизнес партньори

Наемането на трети страни с цел извършване на неетично или незаконно действие се третира като нарушаване на Етичния кодекс на фирмата и антикорупционните закони, и  е забранено. Изборът на бизнес партньори се ръководи от строги вътрешни процедури.

Гостоприемство и подаръци

Всяко решение взето от нас, нашите клиенти, доставчици или други наши партньори се основава на определени критерии като конкурентоспобност, изпълнение, качество на предлаганите продукти и услуги, и др. Всякакви форми на професионална учтивост, като подаръци и гостоприемство, трябва да влизат в рамките на нормална любезност и не трябва да влияят по никакъв начин на вземането на решения.

Даването или получаването на подаръци, както и прекомерно/подкупно гостоприемство с корупционни цели не се толерира. В такива ситуации трябва да се водим от принципите на разумно поведение, здрав разум и предпазливост. Наше задължение е да се придържаме към вътрешните процедури на фирмата, както и към законите и разпоредбите на съответната държава.

Пране на пари

Фалшифицирането на произхода на пари идващи от престъпна дейност е неприемливо, незаконно и неетично. Ние се ангажираме да  работим само с уважавани и предварително проверени партньори и да докладваме съмнения за каквато и да е нелегална дейност от страна на фирмите, с които работим.

Неофициални плащания

Неофициални плащанията на суми от всякакъв размер към държавни служители с цел ускоряване на рутинни административни процеси или получаване на разрешителни са забранени независимо от държавната политика относно този въпрос.

Конфликт на интереси

Ситуации, в които може да възникне конфликт между задължения на служителите към фирмата и личните им отношения, трябват да се избягват. Всякакви взаимоотношения или дейности, които биха могли да повлияят върху изпълнението на задълженията ни към фирмата трябва да бъдат докладвани.

Спонсорство

Спонсорството като част от маркетинга и комуникационна стратегия на фирмата, е разрешено в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Решенията за спонсорството подлежат на предварително одобрение и трябва да бъдат документирани.

Контрол на износа

Ние спазваме всички приложими закони за внос и износ на продукти, услуги и информация. Нашите служители са задължени да познават политиките и процедурите на фирмата свързани с обработка на стоки, технологии и данни, които могат да бъдат внесени в или изнесени извън страната.

Нашите служители

Здраве и безопасност

Сигурността и здравето на нашите служители са от изключителна важност за нас. Затова, ние се стремим да подсигурим благоприятни и безопасни условия на работното място. Чрез различни програми, обучения и вътрешен контрол, ние насърчаваме използването на безопасни и здравословни трудови практики и процедури.

Сигурност

Правим всичко възможно нашите служители да се чувстват защитени, където и да се намират. Също така се грижим те да са информирани относно рисковете на работното място и вътрешните процедури, които трябва да се спазват.

Взаимоотношения между колеги

Наша отговорност е да се отнасяме с уважение към колегите си и да създадем среда, в която служителите се чувстват комфортно и свободни да изразят своите мнения по професионален и конструктивен начин. Не толерираме никакви форми на принуда, дискриминация, унижение, тормоз - сексуален, физически или психологически - или други обидни поведения.

Равни възможности и разнообразие на работното място

Стремим се да изградим разнообразен работен екип, който да отразява пазарите и общностите, в които работим. Процесът на набиране на персонал се основава изключително на опита, квалификацията и уменията на кандидата, а възнагражденията се определят единствено въз основа на приноса на съответния служител към компанията.

Кариерно развитие

Ние насърчаваме личното развитие на нашите служителите. Редовните срещи лице в лице между служителите и управителите на фирмата ни позволяват да се фокусираме върху индивидуалните нужди и стремежи на служителите и да създадем конкретен план  за развитие на необходимите умения и знания.

Защита на данните

Достъпът до личните данни на служителите ни е ограничен до тези, чиято функция и отговорности изискват обработка на лични данни. Фирмата не предлага достъп до лична информация на трети страни, освен в необходимата степен съгласно приложимите закони и разпоредби.

Защита на фирмените активи и информация

Защита на активите

Забранено е използването на фирмени активи за незаконни цели или за цели, които не са свързани с дейността на компанията. Присвояването на фирмени активи за лична употреба също не е позволено.

При работа с поверителна информация предоставена ни от клиенти, доставчици или други партньори, ние трябва да обработваме тази информацията със същата грижа, с която работим с фирмена информация, и не можем да я разкрием на неупълномощени лица.

Защита на интелектуалната собственост

Правото на интелектуална собственост включва патенти, know-how, търговски тайни, търговски марки, домейн имена, промишлен дизайн и авторски права. Ние сме задължени не само да  защитаваме нашата интелектуална собственост, но и да уважаваме интелектуалната собственост на трети лица и да не нарушаваме техните права.

Поддържане на точна документация

Ние гарантираме точността и акуратността на информацията, съдържаща се в нашите бизнес документи и изискваме от нашите служители да следват процедурите за вътрешен контрол и поддържане на финансови записи. От нас се очаква да поддържаме фирмените документи в съответствие със законовите изискванията и вътрешните ни процедури. Създаването на фалшиви, заблуждаващи или нерегистрирани записи е незаконно и неетично.

Комуникация и връзки с медиите

Материали за медийно разпространение трябва да бъдат предварително одобрени от управителите на компанията. Освен ако не е предварително одобрено от компанията, служителите не са упълномощен да представляват фирмата като изразяват становища и мнения или издават информация от името на дружеството до медии.

Социални отговорности

Околна среда

Ние насърчаваме опазването на околната среда и екологичната ефективност във всяка наша дейност и се стремим към намаляване на глобалния екологичен отпечатък на фирмата като спазваме приложимите закони и разпоредби. Освен колективна отговорност, ние  насърчаваме нашите служители да бъдат и индивидуално ангажирани с опазването на околната среда.

Дарения

Дарения за обществени каузи или частни организации от името на фирмата са разрешени в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Дарения от името на компанията трябва да бъде предварително одобрени от управителите на фирмата.

Политически действия и конфликти

Фирмени приноси към политиката често са обект на национални законите и варират в различните страни. Участието в политически партии и организации или подкрепата на отделни политици не се толерира на фирмено ниво. Въпреки това, ние зачитаме правата на своите служителите да са политически активни на индивидуално ниво, в собственото им време и с лични финансови средства в съответствие с приложимите закони. В такива ситуации, изискваме разделение между личните политическите дейности на служителите ни  и отговорностите им към фирмата, като по този начин целим да  избегнем потенциални конфликти на интереси.

Отговорности

Нашите служители

Нашите служители са длъжни да познават и спазват Етичния кодекс на фирмата. От тях се очаква да изпълняват задълженията си почтеностно, следвайки нашите етични принципи.

Нашите управители

Нашите управители имат допълнителни отговорности, които надхвърлят спазването на Етичния кодекса. От тях се очаква да бъдат пример за останалите служители, да демонстрират спазването на Кодекса по всяко време и да популяризират и комуникират етичните стандарти на фирмата.

Управителите трябва да бъдат подготвени да отговарят на въпроси свързани с Кодекса и да подсигурят необходимия комфорт на своите служителите, като ги подтикват да търсят помощ и съдействие от тях при проблеми и неясноти.

Познаване на Етичния Кодекс

Етичният кодекс се разпространява до всички служители и те имат достъп до него по всяко време. Той  се популяризира чрез различни канали като: програма за бизнес етика, общо обучение, модули фокусирани върху основните етични принципи и на уебсайта на компанията.

Последици при нарушения

Всеки служител е отговорен неговото поведение и това на тези, които се отчитат пред него, да е в пълно съответствие с принципите изложени в Етичния Кодекс. Всяко нарушение или неспазване на Кодекса може да има тежки и трайни последици за репутацията, бизнес отношенията и финансовото положение на компанията.