През Март 2020 г. Самент Груп завърши и пусна в експлоатация система за естествено покривно осветление, естествена вентилация и димоотвеждане и система за взривобезопасност на новопостроеният самолетен хангар на Летище София. Системата е базирана на светлинни ленти, в които са интегрирани вентилационни клапи. Вентилационните клапи са двуфункционални за извеждане на дим и топлина при пожар и ежедневна вентилация. Системата включва елементи за ограничение на разпространението на димни продукти- димни бариери. В две помещения с повишен взривен риск са монтирани противовзривни клапи за контролирано освобождаване на налягането при взрив.

Продуктите вложени в системите включват:

  • Система за естествено покривно осветление тип GLOS DL BT
  • Покривни клапи за естествена вентилация и димоотвеждане тип GLOS FF EL
  • Димни бариери тип NYMBUS SC FIX
  • Клапи за освобождаване на налягането при взрив тип- GLOS FEX
  • Автоматика за управление